Jak załatwić sanatorium krok po kroku?

sanatorium krok po krokuKto może skorzystać z wyjazdu do sanatorium?

 

Turnus leczniczy w sanatorium przysługuje każdej osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym, zamieszkałej w Polsce i posiadającej polskie obywatelstwo. Należy też oczywiście dopełnić niżej opisanych formalności.

 

Skąd wziąć skierowanie?

 

Skierowanie na leczenie w uzdrowisku otrzymuje się od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarzem takim jest osoba posiadająca umowę o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może to być również lekarz pracujący w placówce (przychodni, prywatnym zakładzie opieki zdrowotnej), która zawarła taką umowę z NFZ.

 

Jak wygląda badanie?

 

Podczas badania lekarz sprawdza ogólny stan zdrowia pacjenta oraz stara się dowiedzieć, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Bada się też historię chorobową pacjenta i wpływ, jakie na nie miało wcześniejsze leczenie (w tym leczenie sanatoryjne, jeżeli już z  niego wcześniej korzystał).

Wypisując skierowanie, lekarz może wskazać konkretne miejsce i rodzaj leczenia, biorąc pod uwagę wyniki badania. Takie wskazania nie są jednak wiążące dla NFZ.

 

Jak potwierdzić skierowanie?

 

Otrzymane skierowanie pacjent powinien wysłać do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania pacjenta, lub do oddziału NFZ odpowiedniego ze względu na siedzibę przychodni, z której dostał skierowanie na leczenie w uzdrowisku. Skierowanie może być wysłane przez lekarza lub przez samego pacjenta. Na kopercie powinien być dopisek  „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”. Jeśli nadesłana dokumentacja medyczna nie będzie wymagać uzupełnienia, skierowanie będzie rozpatrzone przez NFZ w ciągu 30 dni od daty jego wysłania. Jeśli będą jakieś zastrzeżenia, termin wydłuży się o kolejne 14 dni.

W przypadku gdy skierowanie będzie rozpatrzone pozytywnie, pacjent otrzyma potwierdzenie skierowania. Będą w nim określone warunki i termin jego pobytu.

 

Jak zdobyć skierowanie z ZUS?

 

Lekarz może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, czyli zapobieganiu przechodzenia na rentę. Pacjent powinien złożyć otrzymany od lekarza wniosek w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Skierowanie na rehabilitację leczniczą przygotowuje komórka prewencji, rehabilitacji i świadczeń rzeczowych oddziału ZUS. Robi to na podstawie orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydawanego przez lekarza orzecznika ZUS.

Jest to możliwość leczenia dla pacjentów ubezpieczonych w ZUS, zagrożonych długotrwałą niezdolnością do pracy, u których możliwe jest odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

 

Jak długo i jak drogo?

 

Długość turnusu w uzdrowisku to 21 dni.

Koszty dojazdu i wyjazdu z sanatorium pacjent ponosi sam. Pacjent częściowo opłaca koszt zakwaterowania i wyżywienia. Jego wysokość jest zależna od standardu pokoju (który nie jest odgórnie narzucony przez NFZ), oraz od pory roku, w której odbywa się turnus. Dopłaty nie są duże. Zależnie od warunków zakwaterowania wahają się od 7 zł do 29 zł. Opłatę pacjent powinien uiścić przed rozpoczęciem turnusu.

Z kosztów pobytu w uzdrowisku w całości są zwolnione dzieci do 18 roku życia, osoby uczące się do 26 lat, dzieci mające rentę rodzinną oraz w znacznym stopniu niepełnosprawne.