Kto może się starać o rentę?

dla kogo rentaO rentę chorobową mogą się starać osoby przewlekle chore, które są pozbawione możliwości podjęcia pracy. Nie dostaniemy renty w przypadku, gdy nasza dolegliwość nie wyklucza zupełnie aktywności zawodowej. Dodatkowo niezdolność do pracy musi powstać w okresach składkowych (czyli kiedy pracujemy i opłacamy składki) lub nieskładkowych (gdy nie opłacamy składek, ale jesteśmy ubezpieczeni – dokładniej opisane poniżej), ale nie później niż 18 miesięcy od zakończenia tych okresów.

 

Kto decyduje o przyznaniu renty chorobowej?

 

O przyznaniu renty chorobowej decydować może tylko lekarz orzecznik. Lekarz rodzinny, ani jakikolwiek inny specjalista, nie jest uprawniony do podejmowania takiej decyzji. Lekarz orzecznik przyznawany jest losowo. Na jego wybór starający się o rentę nie ma żadnego wpływu.

 

Jakie warunki należy spełnić?

 

Podstawowym warunkiem jest cierpienie na schorzenie uniemożliwiające pacjentowi podjęcie pracy zarobkowej. Lekarz orzecznik może nie przyznać nam prawa do renty jeśli uzna, że istnieje szansa na wyzdrowienie i powrót do pełnej sprawności. Nie dostaniemy renty również w przypadku, gdy lekarz uzna, iż w naszym przypadku możliwe jest przekwalifikowanie i podjęcie pracy. W przypadku, gdy lekarz wyda decyzję o niezdolności pacjenta do pracy, określi również jej stopień. Od tego stopnia zależeć będzie wysokość otrzymywanej renty chorobowej. Całkowita niezdolność do pracy oznaczać będzie wyższą sumę niż częściowa niezdolność do pracy.

Kolejnym czynnikiem, od którego zależna będzie renta chorobowa, jest staż ubezpieczeniowy. Składają się na niego: okres zatrudnienia (staż składkowy) oraz staż nieskładkowy.

 

Czym jest staż ubezpieczeniowy?

 

Na nasz staż ubezpieczeniowy składają się okresy składkowe i nieskładkowe. Okres składkowy to przedział czasu, w którym wpłacane były składki do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych, czyli okres np. pracy na etacie lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Do okresu nieskładkowego zalicza się czas pobierania zasiłku macierzyńskiego i wychowawczego, służbę mundurową, pracę w służbach ratowniczych oraz czas poboru zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba do 20 roku życia powinna mieć przynajmniej roczny staż ubezpieczeniowy, od 20 do 22 roku życia obowiązuje dwuletni staż, od 22 do 25- trzyletni, od 25 do 30- czteroletni. Osoby powyżej 30 roku życia muszą wykazać się co najmniej pięcioletnim stażem, który powinien przypadać w ostatnich dziesięciu latach przed rozpoczęciem starań o rentę.

 

Co w przypadku niewystarczająco długiego stażu ubezpieczeniowego?

 

Jeśli mamy za krótki staż, to nadal może przysługiwać nam renta. Będzie tak w przypadku posiadania przez nas ubezpieczenia przed skończeniem 18 lat. Drugą możliwością jest  uzyskanie ubezpieczenia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkoły lub studiów.

 

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

 

Starania o przyznanie renty chorobowej należy zacząć od zebrania niezbędnych dokumentów poświadczających nasze zarobki i staż pracy. Do dokumentów takich zaliczamy: wniosek o rentę w formie druku ZUS Rp-1R (można go pobrać i wypełnić przez Internet), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych, świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia, zaświadczenie o stanie zdrowia, wywiad zawodowy oraz kartę wypadku w drodze do lub z pracy (jeśli taka była przyczyna uszczerbku na zdrowiu pacjenta). Na podstawie tych dokumentów lekarz orzecznik wyda decyzję o przyznaniu renty chorobowej.

Wszelkie niezbędne druki, potrzebne do wypełnienia dokumentacji, można za darmo pobrać w każdym oddziale ZUS oraz ze strony internetowej ZUS.