Regulamin Korzystania z Portalu MedBiz.pl

Postanowienia wstępne

 • Regulamin określa sposób oraz warunki świadczenia usług przez MedBiz.pl, jak również sposób korzystania z Portalu MedBiz.pl, tj. z zamieszczonych na nim informacji oraz funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Postanowienia Ogólne

 • Właścicielem portalu MedBiz.pl jest firma SOFTFORM, ul. Niedziałkowskiego 16/2, 63-000 Środa Wlkp., NIP 786-144-00-98, REGON 300001616.
 • MedBiz.pl świadczy Użytkownikom korzystającym z Portalu usługę dostarczania i zamieszczania informacji, pod warunkiem przestrzegania przez nich niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z Internetu.
 • Wchodząc na Portal MedBiz.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Portalu, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • Warunkiem koniecznym dla korzystania z Portalu MedBiz.pl (zamieszczonych na nim informacji oraz funkcjonalności dodawania placówek) jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Portalu.

Prawa i Obowiązki Użytkownika

 • Użytkownik portalu ma prawo, pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu, do korzystania z danych oraz informacji zamieszczonych na Portalu MedBiz.pl, jak również dodawania placówek medycznych i innych firm związanych z branżą medyczną.
 • W przypadku umieszczania wpisu swojej placówki bądź firmy na stronach Portalu, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych i prawdziwych danych oraz ich aktualizacji w razie jakichkolwiek zmian.
 • Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do przekazywanych MedBiz.pl informacji. Użytkownik oświadcza, że ma niczym nie ograniczone prawo rozporządzania tymi prawami.
 • Ponadto Użytkownik oświadcza, że posiada zgody osób, które zostały uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych na Portalu na publikację swojego wizerunku w Internecie. W razie potrzeby Użytkownik przedstawi stosowne dokumenty na każde żądanie MedBiz.pl.
 • Użytkownik udziela MedBiz.pl licencji do korzystania z przekazanych Portalowi treści na czas nieokreślony. Ww. licencja jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danej treści w momencie zamieszczenia jej na Portalu MedBiz.pl.
 • W przypadku zgłoszenia roszczeń w stosunku do MedBiz.pl przez jakąkolwiek osobę, której prawa zostały naruszone przez zamieszczenie na Portalu jakichkolwiek treści przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników Portalu MedBiz.pl treści:
  • sprzecznych z prawem,
  • wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym
  • propagujących przemoc
  • naruszających dobra osobiste innych osób
  • uznanych powszechnie za niemoralne, nieetyczne, społecznie niewłaściwe
  • o charakterze reklamowym lub komercyjnym bez zgody MedBiz.pl

Prawa i Obowiązki MedBiz.pl

 • MedBiz.pl ma prawo do:
  • decydowania o zawartości Portalu MedBiz.pl,
  • moderacji treści wprowadzanych przez Użytkowników,
  • usunięcia naruszających regulamin, prawo, zasady korzystania z Internetu treści zamieszczonych przez Użytkowników Portalu,
  • okresowego wyłączania Portalu w celu jego modernizacji, konserwacji lub rozbudowy lub konserwacji bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników MedBiz.pl o tym fakcie.
 • Wszelkie prawa autorskie do Portalu, związane z nimi rozwiązania, prezentacje danych, informacji, treści należą do firmy SOFTFORM.
 • MedBiz.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz, aby publikowane na nim treści były najwyższej jakości.

Ochrona i Poufność Danych Osobowych

 • Medbiz.pl przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu. Wszelkie udostępnione Portalowi dane są należycie zabezpieczone i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest firma SOFTFORM Krzysztof Czerwiński z siedzibą w Środzie Wlkp. przy ul. Niedziałkowskiego 16/2, NIP 786-144-00-98, REGON 300001616.
  Dane osobowe Przedsiębiorców przetwarzane będą przez firmę w celu informacyjnym, związanym z upowszechnieniem informacji dotyczących świadczenia usług medycznych, w szczególności usług świadczonych na podstawie umowy z NFZ, a także upowszechnienia informacji na temat kolejek do poradni medycznych w ramach NFZ.
  Dane osobowe przetwarzane są w prawnie uzasadnionym celu administratora związanym z dążeniem do poprawienia szybkiego dostępu do usług medycznych dla pacjentów w ramach ubezpieczenia w NFZ, poprzez informowanie użytkowników o usługach medycznych dostępnych w wybranej okolicy i orientacyjnym czasie oczekiwania na te usługi w ramach ubezpieczenia NFZ.
  Okres przechowywania danych: do czasu zgłoszenia sprzeciwu, z przyczyn związanych z rozwiązaniem umowy z NFZ lub szczególnej sytuacji świadczeniodawcy.
  Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Administrator wykorzystuje publicznie dostępne dane w tych celach do jakich zostały stworzone.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej konieczne jeśli Użytkownik chce zamieszczać informacje na portalu MedBiz.pl
 • Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 • MedBiz.pl zapewnia Użytkownikom stały dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość ich edycji i modyfikacji.
 • MedBiz.pl nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani w żaden sposób nie udostępnia zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że ma to miejsce za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 • Zarejestrowany Użytkownik może zwrócić się do MedBiz.pl z wnioskiem o usunięcie jego danych podanych w formularzu rejestracyjnym, co spowoduje usunięcie konta tego Użytkownika i brak możliwości zamieszczania treści na Portalu MedBiz.pl.
 • W przypadku usunięcia konta Użytkownika MedBiz.pl ma prawo do dalszego korzystania z udzielonej przez Użytkownika licencji i tym samym do pozostawienia na Portalu zamieszczonych przez niego informacji.

Usługi Świadczone przez MedBiz.pl

 • Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez MedBiz.pl, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 • Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu MedBiz.pl mogą być płatne lub bezpłatne.
 • Usługą bezpłatną jest umieszczenie na Portalu podstawowego wpisu placówki medycznej oraz korzystanie z informacji opublikowanych na Portalu.
 • Usługą płatną jest umieszczenie rozbudowanego wpisu placówki medycznej, po wykupieniu wybranego pakietu.
 • MedBiz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, form, czasu i cen oferowanych usług.

Ograniczenie Odpowiedzialności MedBiz.pl

 • MedBiz.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności cywilnej, karnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu.
 • MedBiz.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • aktualność, wiarygodność, dokładność i jakość informacji, danych, treści zamieszczonych na Portalu
  • podawanie i zamieszczanie przez Użytkowników Portalu niepełnych, nieaktualnych, niewiarygodnych informacji, danych i treści - odpowiedzialność taką ponosi Użytkownik
  • korzystanie przez Użytkowników z Portalu niezgodne z jego regulaminem
  • jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku:
   • niezgodnego z prawem wykorzystania Portalu przez Użytkownika,
   • podania niepełnych, nieaktualnych, niewiarygodnych informacji, danych, treści,
   • nieprzestrzegania przez Użytkowników niniejszego regulaminu,
   • nieprawidłowego funkcjonowania Portalu bądź utratę danych, w tym także na skutek jakichkolwiek awarii, działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich.
 • Szacunkowe dane dotyczące długości kolejek powinny być każdorazowo weryfikowane w placówce medycznej. Portal medbiz.pl opiera się na źródłach dostępnych w Internecie oraz informacjach zgłaszanych przez użytkowników portalu.

Polityka cookies i innych podobnych technologii

 • W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych https://www.medbiz.pl/ (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach można przeczytać tutaj.

Zobacz jak Google używa danych z cookies

Dane zbierane przez Google Analytics nie zawierają pełnego adresu IP użytkownika (anonimizacja adresu IP). Funkcje raportowania o reklamach oraz gromadzenie danych na potrzeby remarketingu są wyłączone. User-ID jest wyłączone. Dane demograficzne nie są zbierane.

Postanowienia Końcowe

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Portalu MedBiz.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 • MedBiz.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od dnia ich zamieszczenia na Portalu MedBiz.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian do regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.